Martina Balzarová - fotografka, potápěčka a bioložkaenglish version

Články

Zpráva ze zahraniční stáže USA 2014

15-10-2014
Americký stát Georgia je biologicky velmi unikátní lokalitou. 100 mil dlouhé pobřeží je tvořené rozsáhlými slanisky (1,5 milionů akrů), Georgia má druhý největší počet slanisek v USA a tvoří přibližně 1/3 všech mořských slanisek na východním pobřeží. Z toho důvodu je v oblasti ochrana a výzkum tohoto ekosystému prioritou zdejších výzkumných institutů. Druhou oblastí, kterou se institut intenzivně zabývá ve spolupráci s NOAA je výzkum zdejších mořských útesů, zejména Gray´s Reef National Marine Sanctuary . Institut vlastní také významné biologické kolekce, za zmínku stojí National tick collection, ke které brzy přibude i National flea and lice collection.

ICPS je součástí Georgia Southern University , která sídlí ve městě Statesboro. Na univerzitě studuje celkem kolem 23 000 studenů, město Statesboro má přibližně 25 000 obyvatel. V době výuky na univerzitě se tak populace města v podstatě zdvojnásobí. Univerzita má vlastní botanickou zahradu, planetárium a muzeum, které se pyšní kostrou mosasaura Tylosaurus proriger) a „velryby“ (Georgiacetus vogtlensis).

V rámci své stáže jsem se aktivně zapojila do probíhajícího výzkumu na instituci. Jedná se o tyto projekty: 1) Dye experiment, 2) Drifters experiment, 3) Monitoring project in Gray´s Reef National Marine Sanctuary, 4) Mechanism of photoprotection and DNA repair in Caribbean coral larvae, 5) Barnacles from Navy Towers

ad1) Do ústí řeky Altamaha je vypuštěné barvivo rhodamin, které má růžovou barvu. Díky barvivu je možné sledovat, jaké jsou v oblasti mořské proudy a jak se částečky (např. sedimentů) distribuují z řeky na zdejší útesy. Skvrnu je možné sledovat pouhým okem po dobu několika hodin, jakmile koncentrace klesne, není již rhodamin vidět. Na řadu pak přichází detekce pomocí předem umístěných fluorometrů na několika útesech. Fluorometry je nutné předem před vypuštěním kalibrovat, součástí přípravy na experiment je i příprava lan, bójí a dalšího vybavení.

ad2) Navazujícím experimentem na rhodamin je pokus s tzv. drifters. Jedná se o sestavený objekt/vor s podvodní plachtou a se zařízením GPS, který je poté vypuštěn u pobřeží. Sleduje se tím pohyb velkých objektů v mořských proudech. Součástí tohoto experimentu byl workshop zaměřený na výrobu daných zařízení pořádaný správci Gray´s Reef National Marine Sanctuary v Savannah.

ad3) Doktor Gleason, který je vedoucí ICPS, se zabývá výzkumem na GRNMS již více jak 15 let. Díky němu a jeho týmu studentů, se podařilo vytvořit určovací příručku zdejších živočichů. Hlavním cílem je zejména monitoring zdejších přisedlých bezobratlých živočichů a vytvoření seznamu vyskytujících se druhů, dále identifikace a analýza vzorků, zjištění a monitoring případných invazních organismů atd. V rámci dlouhodobého monitorovacího projektu se pak sleduje dynamika populací přisedlých mořských bezobratlých v průběhu sezón i let. Na základě získaných dat je pak možné identifikovat možná ohrožení zdejších ekosystémů a navrhnout řešení situací. V rámci monitorovacího projektu jsem měla možnost se blíže seznámit zejména se sběrem, správným uložením, identifikací a systematikou skupiny Tunicata díky spolupráci s Dr. Lauren Stefaniak.

ad4) V tomto projektu se zkoumá vliv UV radiace a teploty na larvy korálů. Zkoumají se především změny v DNA a její oprava. V tomto projektu jsem si tedy mohla rozšířit své znalosti a dovednosti v molekulární biologii a práci v laboratoři.

ad5) V rámci výzkumné práce studentky Alicia Reigel jsem aktivně pomáhala v terénu se sběrem a dokumentací svijonožců z námořních věží u pobřeží státu Georgia.

Kromě těchto výzkumných projektů ICPS jsem byla také aktivně zapojena do workshopu zaměřeného na rozmnožování korálů ve spolupráci se SECORE foundation (SExual COral REproduction), ICML (Instituto de Ciencias del Mar y Limnología ) a U.N.A.M (Universidad Nacional Autónoma de México), pořádané v Puerto Morelos v Mexiku. Součástí workshopu byly odborné přednášky, praktická cvičení v terénu a práce v laboratoři. V terénu jsme pozorovali a sbírali vypouštěné gamety několika druhů korálů. Následovalo jejich oplodnění, čištění a umístění do nádrží. Sledoval se vývoj korálů od embryí až po larvu, která se uchytila a metamorfovala v prvotní polyp. V laboratoři jsem se také naučila extrahovat symbionty z tkáně korálu a „infikovat“ jimi nové metamorfované larvy. Jeden ze základních výstupů workshopu bylo získání dovedností v péči o korálové larvy a samotné korály, dále pak aktivní zapojení se do obnovování zdejších korálových útesů (tzn. umísťování odrostlých korálů na útes). Součástí bylo také mapování a značení korálových kolonií v terénu. V rámci pobytu jsem v týmu také realizovala pokus, kde jsme embrya umístili do 2 různých teplot (28 a 31°C) a buď jsme je vystavili UV záření nebo ne. Sledovali jsme přežívání v těchto různých podmínkách a zároveň sbírali vzorky pro následnou analýzu v laboratoři. Tento workshop byl klíčový pro získání embryí a larev korálů pro výzkumný projekt č. 4.

Dalším projektem, kterého jsem se účastnila byl Coral Recruitment project ve spolupráci s Fish & Wildlife Research Institute,Florida Fish & Wildlife Conservation Commission. V oblasti Florida Keys jsme na 18 různých lokalitách nainstalovali keramické plochy, které slouží k uchycení larev korálů a dalších přisedlých bezobratlých živočichů. Jednou z hlavních dovedností, kterou jsem se pro tuto terénní práci musela naučit, bylo používání vrtačky poháněné stlačeným vzduchem pod vodou.
Během odborné stáže jsem aktivně prezentovala příspěvek v rámci přednášek na workshopu SECORE a také na semináři studentům a profesorům na GSU/ICPS.

Abych se mohla potápět v USA na zdejší instituci, musela jsem složit několik zkoušek (fyzické i vědomostní testy) a absolvovat kurz správného podávání kyslíku při potápěčských nehodách, který mi doposud chyběl. Díky tomu jsem se kvalifikovala do speciálního programu vědeckého potápění v Georgii (University System of Georgia Scientific Diving Program) pod celostátní organizací American Academy of Underwater Sciences.

Během stáže jsem získala mnoho odborných znalostí a dovedností z oblasti mořské biologie a výzkumu mořských organismů jak v terénu, tak v laboratoři. Zvýšila jsem si také svou profesní potápěčskou kvalifikaci a stala se oficiálním vědeckým potápěčem v USA. Kromě toho jsem byla obohacena i o kulturní aspekty výměnného pobytu, setkala jsem se s lidmi z mnoha různých zemí i oblastí USA a také se zahraničními studenty, s různými etniky, poznala jsem místní kulturu i historii. Zapojila se aktivně do života na univerzitě i místní komunitě. Stala jsem se členem několika místních studentských spolků, spolupořádala různé akce a aktivity pro místní studenty a účastnila jsem se akcí určených speciálně pro zahraniční studenty. V rámci Office of Student Leadership & Civic Enganement jsem se stala dobrovolníkem a vypomáhala jsem např. v potravinové bance, v domově důchodců, stavěla domy pro sociálně slabé (projekt Habitat for Humanity), servírovala polévku na Farmářském trhu, a spoluvytvářela odpolední aktivity pro děti z místní základní školy. Pobyt na GSU a ICPS tak byl pro mne velmi přínosný ve všech aspektech mého osobního i profesního života.

 

zpět